අපේ ගෘහණියන් හැම දේකටම හරිම හපන්නු.ගෙදර දොරේ වැඩ කරන අතරේ පවුලේ යුතුකම් අඩු නැතිවම ඒ අය කරනවා කියලා අපි දන්නවා.ඒ නිසාමයි ඒ අයගේ වැඩ කටයුතු පහසු වෙන්න අපි මේ වීඩියෝ එක ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ.ගෙදර දොරේ වැඩ කටයුතු ලේසි කරගන්න පුලුවන් ක්‍රම 22ක්ම මේ වීඩියෝවේ තියෙනවා.